Bangkok Meeting

Standing (L to R): Prashant Sharma, Tanka Aryal,  Binod Bhattarai , Rajiv Upadhyay, Vikram K. Chand, Shekhar Singh, Md. Nazrul Islam, Shahid Kardar, Taranath Dahal, Lal Shankar Ghimire, Manzoor Hasan,  Shailesh Gandhi, Tenzing Lamsang, Paikaisothy Saravanamuttu;
Sitting (L to R): Kuldeep Mathur, Sadeka Halim, Wajahat Habibullah,  Bincy Thomas, Shaheen Anam, Shamsul Bari, Mohamed Latheef, Ishrat Husain, Vidya Kamath, Jagdanand.PROCEEDINGS OF THE TAG WORKSHOP - BANGKOK - 17-18 JANUARY 2013
TAG_Workshop_Proceedings_-Bangkok_Jan_2013.pdf
303.6 KBWorkshop Agenda, Presentations & Papers


Profile of Participants
Bangkok_Meeting_Participants.pdf
706.3 KB


MINUTES OF THE TRANSPARENCY ADVISORY GROUP MEETING - BANGKOK - 16 JANUARY 2013

TAG_Meeting_Minutes_-_Bangkok_Jan_2013.pdf
192.5 KB

Website Builder